Aristotle Pol.Ⅶ.2. Translation アリストテレス『政治学』 第七巻第二章 訳

    
Aristotle Pol.Ⅶ.2. Translation     アリストテレス政治学』 第七巻第二章 訳

 

  • 個人の幸福とポリスの幸福は同じか*2

〔1324a.5〕Πότερον δὲ τὴν εὐδαιμονίαν τὴν αὐτὴν εἶναι φατέον ἑνός τε ἑκάστου τῶν ἀνθρώπων καὶ πόλεως ἢ μὴ τὴν αὐτήν, λοιπόν ἐστιν εἰπεῖν. φανερὸν δὲ καὶ τοῦτο. πάντες γὰρ ἂν ὁμολογήσειαν εἶναι τὴν αὐτήν. ὅσοι γὰρ ἐν πλούτῳ τὸ ζῆν 
εὖ τίθενται ἐφ' ἑνός, οὗτοι καὶ τὴν πόλιν ὅλην, ἐὰν ᾖ πλουσία,〔1324a.10〕 μακαρίζουσιν· ὅσοι τε τὸν τυραννικὸν βίον μάλιστα τιμῶσιν, οὗτοι καὶ πόλιν τὴν πλείστων ἄρχουσαν εὐδαιμονεστάτην ἂν εἶναι φαῖεν· εἴ τέ τις τὸν ἕνα δι' ἀρετὴν ἀποδέχεται*3, καὶ πόλιν εὐδαιμονεστέραν φήσει τὴν σπουδαιοτέραν.

 しかるに、人間一人一人の幸福とポリスの幸福は同じであると言うべきか、それとも同じでないと言うべきか、を語ることが残っている。しかし、それも明らかなのである。というのは、同じであるということに誰もが同意するであろうから。すなわち、一個人に関しては、よく生きることを富に定めるかぎりの人々は、ポリス全体に関しても、もしそれが富んでいるならば、至福とみなすのである。僭主の生を最も尊重するかぎりの人々は、ポリスについても、最大多数を支配するポリスが最も幸福であると主張するであろう。もしある人が一個人を徳の故に幸福だと見なす場合、彼はポリスについても、よりすぐれたポリスはより幸福なものであると主張するであろう。

 

  • 徳を備えた生とはどのようなものか

ἀλλὰ ταῦτ' ἤδη δύο ἐστὶν ἃ δεῖται σκέψεως, ἓν μὲν πότερος αἱρετώτερος 〔1324a.15〕βίος, ὁ διὰ τοῦ συμπολιτεύεσθαι καὶ κοινωνεῖν πόλεως ἢ μᾶλλον ὁ ξενικὸς καὶ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας ἀπολελυμένος*4, ἔτι δὲ τίνα πολιτείαν θετέον καὶ ποίαν διάθεσιν πόλεως ἀρίστην, εἴτε πᾶσιν ὄντος αἱρετοῦ <τοῦ> κοινωνεῖν πόλεως*5 εἴτε καὶ τισὶ μὲν μὴ τοῖς δὲ πλείστοις. ἐπεὶ δὲ τῆς πολιτικῆς 〔1324a.20〕διανοίας καὶ θεωρίας*6 τοῦτ' ἐστὶν ἔργον, ἀλλ' οὐ τὸ περὶ ἕκαστον αἱρετόν, ἡμεῖς δὲ ταύτην προῃρήμεθα νῦν τὴν σκέψιν, ἐκεῖνο*7 μὲν*8 πάρεργον ἂν εἴη, τοῦτο δὲ ἔργον τῆς μεθόδου ταύτης.

しかし今や考察を要するのは次の二点である。一つは、最も望ましい生とは、共に国制に携わること、ポリスを共有することを通じた生なのか、それともむしろ、異邦人として、ポリス的共同体から逸脱した生なのか、という点である。そしてもう一つは、ポリスを共有することが全ての人にとって望ましいのであれ、ある人々にとってはそうでなく、大半の人にとっては望ましいというのであれ、いずれにせよ、いかなる国制を、またポリスのどのような状態を、最善と見なすべきか、という点である。そして、ポリスについての思考と観想の仕事はその点であって、個人について望ましいものではないのだから、そして、われわれは今やその探求を選んだのだから、一方で第一の点は二次的なもので、他方で第二の点がその探求の仕事となるであろう。

 

  • いかなる国制ないしポリスの制度を最善と見なすべきか

ὅτι μὲν οὖν ἀναγκαῖον εἶναι πολιτείαν ἀρίστην ταύτην <τὴν> τάξιν καθ' ἣν*9 κἂν ὁστισοῦν*10 ἄριστα πράττοι καὶ ζῴη 〔1324a.25〕μακαρίως, φανερόν ἐστιν· *11ἀμφισβητεῖται δὲ παρ' αὐτῶν τῶν ὁμολογούντων τὸν μετ' ἀρετῆς εἶναι βίον αἱρετώτατον πότερον ὁ πολιτικὸς καὶ πρακτικὸς βίος αἱρετὸς ἢ μᾶλλον ὁ   πάντων τῶν ἐκτὸς ἀπολελυμένος, οἷον θεωρητικός τις, ὃν μόνον τινές φασιν εἶναι φιλοσόφου*12. σχεδὸν γὰρ τούτους τοὺς 〔1324a.30〕δύο βίους τῶν ἀνθρώπων οἱ φιλοτιμότατοι πρὸς ἀρετὴν φαίνονται προαιρούμενοι, καὶ τῶν προτέρων*13 καὶ τῶν νῦν*14· λέγω δὲ δύο τόν τε πολιτικὸν καὶ τὸν φιλόσοφον. διαφέρει δὲ οὐ μικρὸν ποτέρως ἔχει τὸ ἀληθές*15· ἀνάγκη γὰρ τόν γε εὖ φρονοῦντα πρὸς τὸν βελτίω σκοπὸν συντάττεσθαι, καὶ τῶν 〔1324a.35〕ἀνθρώπων ἕκαστον καὶ κοινῇ τὴν πολιτείαν*16.

さて、誰であれそれに基づいて最善のことを行い、至福に生きるであろうような、そうした秩序が最善の国制であることが必然であるのは明らかである。しかし、徳を備えた生が最も望ましい生であると同意した人々によって、ポリスに関わる実践的生が選ばれるべきか、それともむしろ、外的なものすべてから切り離された生――例えば、ただ哲学者にだけ属しているとある人々は主張する、ある種の観想的な生――が選ばれるべきか、意見は対立している。実際、人間のうち――過去の人間も現在の人間も――徳に対する名誉を最も愛する人々は、おそらくこれら2つの生を選択することは明らかである。私が2つと言うのは、ポリスに関わる生と、知を愛する生を意味する。しかし、どちらが真理を持つのかについては少なくない違いがある。というのは、人間各々も、公共的に国制も、少なくとも立派に思慮する者は、よりよい目的へと秩序づけられている必要があるのだから。

 

●ポリス的支配と主人的支配*17

νομίζουσι δ' οἱ μὲν τὸ τῶν πέλας ἄρχειν δεσποτικῶς μὲν γιγνόμενον μετ' ἀδικίας τινὸς εἶναι τῆς μεγίστης*18, πολιτικῶς δὲ*19 τὸ μὲν ἄδικον οὐκ ἔχειν, ἐμπόδιον δὲ ἔχειν τῇ περὶ αὐτὸν εὐημερίᾳ*20· τούτων δ' ὥσπερ ἐξ ἐναντίας ἕτεροι τυγχάνουσι δοξάζοντες*21· μόνον 〔1324a.40〕γὰρ ἀνδρὸς τὸν πρακτικὸν εἶναι βίον καὶ πολιτικόν· ἀφ' ἑκάστης*22 γὰρ ἀρετῆς οὐκ εἶναι πράξεις μᾶλλον τοῖς ἰδιώταις 〔1324b.1〕ἢ τοῖς τὰ κοινὰ πράττουσι καὶ πολιτευομένοις. οἱ μὲν οὖν οὕτως ὑπολαμβάνουσιν, οἱ δὲ τὸν δεσποτικὸν καὶ τυραννικὸν τρόπον τῆς πολιτείας εἶναι μόνον εὐδαίμονά φασιν.

ところで、ある人々は次のように考えている。隣人を支配することは、一方で主人的な仕方で行なわれる場合に、最大の不正を伴うが、他方でポリス的な仕方で行なわれる場合に、不正は持たないが、その人自身に関わる健康と幸福にとっては妨げとなる、と。他の人々は、これとはほぼ反対のことを考えている。すなわち、男子に相応しいのは、実践的かつポリス的な生だけだ、と*23。なぜなら、それぞれの徳に由来する諸々の行為は、公共の事柄を行なう人々や国制に参与する人々よりも、諸個人にこそいっそう属するわけではないからである*24。そこで、一方の人々はそのように考えるが、他方の人々は、国制のうち、主人的ないし僭主的方法*25だけが幸福であると主張するのである。

 

●主人的支配*26

παρ' ἐνίοις δ' οὗτος καὶ τῶν νόμων καὶ τῆς πολιτείας ὅρος*27, ὅπως δεσπόζωσι 〔1324b.5〕τῶν πέλας. διὸ καὶ*28 τῶν πλείστων νομίμων*29 χύδην ὡς εἰπεῖν κειμένων παρὰ τοῖς πλείστοις, ὅμως εἴ πού τι πρὸς ἓν οἱ νόμοι βλέπουσι, τοῦ κρατεῖν στοχάζονται πάντες, ὥσπερ ἐν Λακεδαίμονι καὶ Κρήτῃ πρὸς τοὺς πολέμους συντέτακται σχεδὸν ἥ τε παιδεία καὶ τὸ τῶν νόμων πλῆθος· ἔτι δ' ἐν 〔1324b.10〕τοῖς ἔθνεσι πᾶσι τοῖς δυναμένοις πλεονεκτεῖν ἡ τοιαύτη τετίμηται δύναμις*30, οἷον ἐν Σκύθαις καὶ Πέρσαις καὶ Θρᾳξὶ καὶ Κελτοῖς. ἐν ἐνίοις γὰρ καὶ νόμοι τινές εἰσι παροξύνοντες πρὸς τὴν ἀρετὴν ταύτην, καθάπερ ἐν Καρχηδόνι φασὶ τὸν ἐκ τῶν κρίκων κόσμον λαμβάνειν ὅσας ἂν στρατεύσωνται〔1324b.15〕 στρατείας· ἦν δέ ποτε καὶ περὶ Μακεδονίαν νόμος τὸν μηθένα ἀπεκταγκότα πολέμιον ἄνδρα περιεζῶσθαι τὴν φορβειάν· ἐν δὲ Σκύθαις οὐκ ἐξῆν πίνειν ἐν ἑορτῇ τινι σκύφον περιφερόμενον τῷ μηθένα ἀπεκταγκότι πολέμιον· ἐν δὲ τοῖς Ἴβηρσιν, ἔθνει πολεμικῷ, τοσούτους τὸν ἀριθμὸν ὀβελίσκους 〔1324b.20〕καταπηγνύουσι περὶ τὸν τάφον ὅσους ἂν διαφθείρῃ τῶν πολεμίων· καὶ ἕτερα δὴ παρ' ἑτέροις ἔστι τοιαῦτα πολλά, τὰ μὲν νόμοις κατειλημμένα τὰ δὲ ἔθεσιν. 〔1324b.22〕

そして、ある人々のところでは、このこと――隣人を主人的に支配するため――が諸法と国制の基準なのである。それ故、たしかに大半の法律は大半の人々によって言うなれば無秩序に定められているが、それにも関わらず、もしどこかで諸法が何か一つの目的を目ざしているのならば、その全ては権力によって支配することを目ざしているのである――例えば、スパルタやクレタにおいて、教育や多くの法がほとんど戦争に向かって組織立てられているように。さらにまた、より多く獲る力のある全ての民族において、そのような力は敬われているのである――例えば、スキュティア人やペルシア人やトラケ人やケルト人においてそうである。実際、幾つかの民族においては、その徳に向かって駆り立てるある種の法も存在する――例えば、カルタゴにおいて、従軍したかぎりの数の腕輪からできた飾りを受けとると言われる。また、かつてマケドニアにおいても、敵兵を殺したことのない者は馬の端綱で腰を巻くことという法があった*31。また、スキュティアにおいても、まだ敵を殺したことのない者は、ある祝宴において、順番に回される酒杯を飲まないことという法があった*32。また、好戦的な民族であるイベリア人においては、墓の周りに、故人が倒した敵の数と同じだけのオベリスクを人々は突き立てる。また、別の民族のところでは、以上とは異なる多くの同じようなことがあり、あるものは法によって強制され、あるものは習慣によって強制されるのである。

 

●主人的支配を退けるアーギュメント1*33

καίτοι δόξειεν ἂν ἄγαν ἄτοπον ἴσως εἶναι τοῖς βουλομένοις ἐπισκοπεῖν, εἰ τοῦτ' ἐστὶν ἔργον τοῦ πολιτικοῦ, τὸ δύνασθαι θεωρεῖν ὅπως ἄρχῃ 〔1324b.25〕καὶ δεσπόζῃ τῶν πλησίον, καὶ βουλομένων καὶ μὴ βουλομένων. πῶς γὰρ ἂν εἴη τοῦτο πολιτικὸν ἢ νομοθετικόν, ὅ γε μηδὲ νόμιμόν ἐστιν; οὐ νόμιμον δὲ τὸ μὴ μόνον δικαίως ἀλλὰ καὶ ἀδίκως ἄρχειν, κρατεῖν δ' ἔστι καὶ μὴ δικαίως.

とはいえ、もし、どのようにして近隣の人々を――望む人々も望まない人々も――支配し、主人として振る舞うのかを考えことができるということがポリス指導者の仕事であるのならば、考察を望む人々にとってはおそらくあまりに奇妙であると思われるであろう。というのは、どうして、その、少なくとも法に適ってさえいないことが、ポリス指導者ないし立法家の仕事でありえようか。ただ正しい仕方でだけでなく、不正な仕方でも支配することは、法に適うものではなく、また、権力によって支配することは、正当でなくてもありうるのである。

 

●主人的支配を退けるアーギュメント2*34

 ἀλλὰ μὴν οὐδ' ἐν ταῖς ἄλλαις ἐπιστήμαις τοῦτο ὁρῶμεν. οὔτε 〔1324b.30〕γὰρ τοῦ ἰατροῦ οὔτε τοῦ κυβερνήτου ἔργον ἐστὶ τὸ ἢ πεῖσαι ἢ βιάσασθαι τοῦ μὲν τοὺς θεραπευομένους τοῦ δὲ τοὺς πλωτῆρας.

しかし、他の学知のうちにもそのことを我々が見てとる、ということはない。なぜなら、医者も操舵手も、一方は患者、他方は船員を説得したり強制したりすることが仕事ではないからである。

 

●主人的支配を退けるアーギュメント3*35

ἀλλ' ἐοίκασιν οἱ πολλοὶ τὴν δεσποτικὴν πολιτικὴν οἴεσθαι εἶναι, καὶ ὅπερ*36 αὑτοῖς ἕκαστοι οὔ φασιν εἶναι δίκαιον οὐδὲ συμφέρον, τοῦτ' οὐκ αἰσχύνονται πρὸς τοὺς ἄλλους ἀσκοῦντες· 〔1324b.35〕αὐτοὶ μὲν γὰρ παρ' αὑτοῖς τὸ δικαίως ἄρχειν ζητοῦσι, πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους οὐδὲν μέλει τῶν δικαίων. ἄτοπον δὲ εἰ μὴ φύσει τὸ μὲν δεσποστόν ἐστι τὸ δὲ οὐ δεσποστόν*37, ὥστε εἴπερ ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον, οὐ δεῖ πάντων πειρᾶσθαι δεσπόζειν, ἀλλὰ τῶν δεσποστῶν, ὥσπερ οὐδὲ θηρεύειν ἐπὶ θοίνην ἢ θυσίαν〔1324b.40〕ἀνθρώπους, ἀλλὰ τὸ πρὸς τοῦτο θηρευτόν· ἔστι δὲ θηρευτὸν*38 ὃ ἂν ἄγριον ᾖ ἐδεστὸν ζῷον.

しかし、多くの人々は、主人的な支配がポリス的支配であると思っている。そして、各人が自分自身にとって正しくも有益でもないと言うところのまさにそのことを、他人に対して行なっても恥ずかしいと思わないのである。実際、一方で彼ら自身は、自分たちのところでは正しく支配することを追求するが、他方で他の人々に対しては、正しいことに全く配慮しない。しかし、このことは、自然本性的に一方が主人的支配に適し、他方はそうでない、ということでないかぎり、奇妙である。したがって、いやしくもそのあり方をしているのなら、全ての人を主人的に支配しようと試みるべきではなく、むしろ、主人的支配に適した人々をそうしようと試みるべきである――ちょうど、祝宴や犠牲祭のために人間たちを狩るべきでもなく、むしろ、そのために狩られるに適したものを狩るべきであるように。ところで、野生の、食べることのできる生物が狩られるに適したものである。

 

●主人的支配を退けるアーギュメント4

 ἀλλὰ μὴν εἴη γ' ἂν καὶ 〔1325a.1〕καθ' ἑαυτὴν μία πόλις εὐδαίμων, ἣ πολιτεύεται δηλονότι καλῶς, εἴπερ ἐνδέχεται πόλιν οἰκεῖσθαί που καθ' ἑαυτὴν νόμοις χρωμένην σπουδαίοις, ἧς τῆς πολιτείας ἡ σύνταξις οὐ πρὸς πόλεμον οὐδὲ πρὸς τὸ κρατεῖν ἔσται τῶν πολεμίων· 〔1325a.5〕μηθὲν γὰρ ὑπαρχέτω τοιοῦτον.

しかしともかく、もしポリスがどこかで優れた法を用いて、それ自体で運営されることがありうるのであれば、一つのポリスが――当然、国制が立派に機能しているポリスである――それ自体で幸福でありうるだろう。そのようなポリスの場合、その国制は、戦争のために組織立てられたものでもなければ、敵に力で打ち勝つために組織立てられたものでもないであろう。というのは、このようなことはありえないと仮定されているからである。

 

●結論

δῆλον ἄρα ὅτι πάσας τὰς πρὸς τὸν πόλεμον ἐπιμελείας καλὰς μὲν θετέον, οὐχ ὡς τέλος δὲ πάντων ἀκρότατον, ἀλλ' ἐκείνου χάριν ταύτας. τοῦ δὲ νομοθέτου τοῦ σπουδαίου ἐστὶ τὸ θεάσασθαι πόλιν καὶ γένος ἀνθρώπων καὶ πᾶσαν ἄλλην κοινωνίαν, ζωῆς ἀγαθῆς πῶς 〔1325a.10〕μεθέξουσι καὶ τῆς ἐνδεχομένης αὐτοῖς εὐδαιμονίας. διοίσει μέντοι τῶν ταττομένων ἔνια νομίμων· καὶ τοῦτο τῆς νομοθετικῆς ἐστιν ἰδεῖν, ἐάν τινες ὑπάρχωσι γειτνιῶντες, ποῖα πρὸς ποίους ἀσκητέον καὶ πῶς τοῖς καθήκουσι πρὸς ἑκάστους χρηστέον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν κἂν ὕστερον τύχοι τῆς προσηκούσης 〔1325a.15〕σκέψεως, πρὸς τί τέλος δεῖ τὴν ἀρίστην πολιτείαν συντείνειν· 

したがって、明らかに、戦争のためのあらゆる考慮が立派であると見なされるべきだが、それは、あらゆるもののうち最高目的であるからではなく、むしろ、最高目的のために戦争のための考慮があるからである。そして、すぐれた立法家の仕事は、ポリスと人間という種と他の共同体が、どのようにして善き生に与り、それらにとって可能な幸福に与るのか、を考察することである。とはいえ、定められた法のいくつかは異なるであろう。そして、もし誰かが近隣にいる場合には、どのような人々に対してどのようなことを行なうべきか、そして、それぞれに対して相応しい方策をどのように用いるべきかについて観ることが、立法家に相応しい。しかし、次のこと、すなわち最善の国制はいかなる目的を目ざすべきかについては、それに相応しい考察が後になされるであろう。

 

 

 

 

 

*1:ただし、Newman、Susemihl & Hicks、Dreizehter、Aubonnet、も参照し、Rossの読み方を採らない場合もある。個別箇所でのテキストの選択について注を参照のこと

*2:このパラグラフは不要な繰り返しであり、また不適切な議論であるという問題がある。ポリスの幸福についてのこの問いは、ポリスにおいても個人においても最善の生は徳に基づく行為からなる生であると先に答えられたから不要だし、先に得られた結論を参照すべきなのにここでは幸福に別の内実を付与する人々の見解に訴えているからである。Simpson p.202は、前章に直接続くパラグラフとみなし、徳の同一性は議論されたが幸福の同一性はまだであるという理由で問題を解消している。Newman p.319も同様。Kraut p.60はⅦ.1.1323a19-21で提起された2つの問題の後者に対してb29-36で与えられた肯定的回答を補強するための新たな議論として理解する。個々人は各々が異なる目的を目ざしうるが、集まって教導するときは特定の目的を共に目ざしうるという可能性をAr.は見落としているという彼の指摘は興味深い。他にも考えるべき問題がある――幸福の内実が何であっても、個人の幸福とポリスの幸福は同一であってよいのだろうか。例えば身体の健康が個人の幸福である場合、ポリスの幸福はどうなるのか。構成員が健康であることがポリスの健康であるという答えもあるが、全ての場合にこの種の答えが当てはまるわけではない――財産の場合など。

*3:"accipit cum assensu, probat"Bonitz.Ind.

*4:Newman p.320は、ここでAr.がXen.Mem.におけるアリスティッポス、さらにアナクサゴラスのことを念頭においているかもしれないと指摘する。

*5:'=sumpoliteuesthai, to take an active share in a State'Newman p.320

*6:Cf. Newman p.321 >Bonitzによれば、ここでのδιάνοιαは'cogitandi actio'=思考thoughtである。Cf. Met.E.1.1025b6; EN.Ⅸ.9.1170b11sq.;De interp.14.23a32sq.

*7:これが何を支持するかについて、Kraut p.61を参照。 "The more specific question that he targets for dismissal is this: is it better to share in the city or to be cut off from it? It is not difficult to see why he thinks this issue does not belong to political theory. For suppose it is shown that the life of an alien is more desirable than that of someone who shares in the city: what use can political theory make of this result? Can it say that everyone should try to lead the best life and that therefore no one should be a citizen? If it affirms this conclusion, it will deprive itself of its subject-matter."

*8:ここにgarが続く写本がある。garを読むNewmanは、帰結節をoti以下とすることを提案、また、Ar.においては、epeiから始まる条件節の後、帰結節がしばしばounで始まることを指摘する。

*9:Newman p.321 ''i.e . ταύτην την τάξιν καθ' ἣν

*10:Newman ibid. whether πρακτικός or θεωρητικός

*11:Kraut p.63'The opening sentence of the present passage, with its reference to the 'arrangement by which anyone at all could act in the best way', could be taken to mean that the ideal city is obligated to benefit not merely a small elite but all who have the capacity to live well. This is the reading of Nussbaum (1990), 153-4; but see too 174-5 and the response by Charles, 187-201. See comments on VII. 5 1326b 30-9.'

*12:Newman ibid.'πάντων τών έκτος άπολελυμενος, however , means something more than a mere rejection of political office; Aristotle probably has Anaxagoras in his mind, his refusal to be cumbered even with property, his passion for θεωρία and ελευθερia(・・・)Aristotle, however, may also be thinking of Empedocles (cp.
Diog. Laert. 8. 63, quoted below on 1325 a 19).ὃν μόνον τινές φασιν εἶναι φιλοσόφον perhaps contains a reminiscence of Plato,Theaet. 17 5 D and Rep .4 7 6 Α. Aristotle
hints in these words that it is possible to lead a philosophic life without withdrawing altogether from politics; he probably remembers that Socrates, Archytas, and Epaminondas had done so.'

*13:Newman ibid. '(e.g. Anaxagoras and, as we shall see, Gorgias)'

*14:ibid.'(e. g. Isocrates and Epaminondas)'

*15:Newman p.323 'Aristotle probably has before him the words of Socrates in Plato, Gorg. 500 C'

*16:Ibid. 'Aristotle perhaps remembers Plato, Rep.5 4 0 Α'さらに、ἕκαστονとτὴν πολιτείανをnom.かacc.のいずれかで取り得る。牛田訳や全集はnom.、Simpson, Krautはacc.。

*17:Simpson p.204'There are three parties to the dispute about the virtuous life, one on the side of philosophy and two on that of politics. Those who favor the philosophic life say that the political life is either a matter of despotic rule or
political rule and that, since despotic rule is unjust and political rule an impediment to happiness, the nonpolitical life must be better. Those who favor political life divide into those on the side of political rule and those on the side of despotic rule.'

アリストテレスは最初に主人的支配の支持者たちを取り上げて検討する。ポリス的支配支持者と、観想的生の支持者たちについては続く第三章で取り上げられる。Kraut pp.63-4."At I. 5 1254b2-6, Aristotle obscurely illustrates the difference between the two forms of rule by saying that the rule of the soul over the body is despotic, whereas that of the mind (nous) over desire (orexis) is 'political' and 'kingly'. For Aristotle, despotism and tyranny are not necessarily contrary to justice-no more so than is being a despotes over a natural slave. When a whole population is by its nature slavish, it can only be ruled despotically (III. 14 1285a 19-22). Although he typically associates despotic rule with the domination of one person, he stretches the notion so that other political systems (democracies and oligarchies) can also be called despotical and tyrannical, when they degenerate into their extreme forms (see e.g. IV. 4 I 292a15-19). 

さらに、この文脈における主人的支配についてKraut p.64”Ruling as a master is a relationship that can hold between one person and another (a slave), between the tyrant of a city and others who live in that same city, or between one city and another. In this passage and throughout the rest of VII. 2-3, it is this third relationship that is the focus of discussion, although Aristotle sometimes uses features of the first relationship to make points about the third. ”

*18:Newman p.323によればτινόςは強調を加えている。”accompanied with injustice of the very greatest kind”

*19:Newman p.323 "i.e. if rule is exercised as it should be exercised over men free and equal (cp. 3. 4. 1277b7 sqq.: 1. 7.1255 b 20).

*20:Newman p.323 "τῇ περὶ αὐτὸν εὐημερίᾳ, in contrast to η έκτος ευημερία (health, food, etc.), Eth. Nic. 10. 9.1178b 33 sqq.  

Kraut p.64'The term translated 'well-being'-euemeria-is used once in the Eudemian Ethics, at I. 4 1 215a 27, where it seems to be interchangeable with eudaimonia. In the Nicomachean Ethics it is associated with the prosperity brought by external goods; see I. 8 rn99b7, X. 8 1 178b 33. It is used in two other passages of the Politics: III. 6 1278b 29 and VIII. 5 1 339b4-5; in both places it seems to be equivalent to eudaimonia. Since it literally means 'a fine day'-see e.g. HA VI. 15 569b10-17, VI. 18 572b 6-it can be used to connote a short-lived good time, as at Rhet. II. 3 1 38ob 3. But it is not likely that the opponents of political involvement are making the point that such activity interferes with having a nice day'

*21:Cf. 1314a31"ὁ δ' ἕτερος σχεδὸν ἐξ ἐναντίας ἔχει τοῖς εἰρημένοις 
τὴν ἐπιμέλειαν."

*22:異読にἐφ'がある。Cf.Dreizehenter; Newman "ἐπί with the gen. in the sense of  in respect of".

*23:Newman p.324によれば、Pl.『メノン』におけるゴルギアスの見解(Men.71E)。この立場への賛成論と反対論をKraut p.64は次のようにまとめている。”The pro-political thesis, then, is that only those who engage in politics can live happily. One possible defence of this thesis which Aristotle mentions, is that happiness consists in exercising the rule of a master. But the thesis could also be defended by identifying happiness with ethically virtuous activity and arguing that this is most available to those who participate in politics. The anti-political thesis is that those who engage in politics cannot live happily, either because philosophical activity is not sufficiently available to them or because politics is inevitably corrupting.”

*24:Newman p.324のいうように、これは一般的見解ではないかもしれない。Cf.ENⅩ.9.1179a6「たとえば、私人である人たちが、権力をもつ人たちと同程度に、あるいはそれ以上にさえ、品位ある好意をすると考えられるからである。」

*25:Newman p.324によれば、これは ”a form of constitution devised προς τό κρατείν και δεσπόζειν των πελας"を意味する。僭主の生を称賛するような人々はここで考慮されていない。ここでは”Thibron and other writers on the Lacedaemonian constitution ”が想定されているかもしれない。 

*26:主人的支配についての検討が最初になされるのは、これが後半に支持されている事に加えて、ポリスの諸法を統一するために実際に用いられてきた唯一の普遍的な考えだからである。Cf. Simpson pp.204-5

この§の含意についてKraut p.65”The implication is that all of the legal regulations of a city should aim at some one end-virtue-and that nearly all cities fall senously short of this degree of organization. Sparta and the cities of Crete do aim at some one goal, but it is the wrong goal. (Aristotle never refers to the former city by the Greek term, sparte, but speaks instead of Lacedaimon and the Laconians.) "Kraut によれば、Ar.はスパルタなどを或る面では称賛し或る面で非難している。”This mixture of praise and condemnation is consistent: the Spartans are almost alone in giving civic attention to virtue, but they overemphasize the importance of one virtue (courage), and use it to try to dominate other cities.”

またKraut p.66によればここで検討される諸ポリス・民族に対する彼の態度は三通り想定できる。①his complaint about the Scythians, Persians, etc. is not that they have such laws, but that they pursue military victory not for the sake of peace but for the sake of domination.② such regulations inspire men to make war even when no real good is accomplished by doing so ③they reward not courageous activity itself, but killing the enemy, which may not be well correlated with courageous action.

*27:訳としては、Newman”the distinctive aim”; Simpson"the defining principle; Kraut"the defining purpose" Cf. AubbonetはJeagerを引いている。

*28:Newman p.325はκαὶをthoughと理解する。

*29:νομίμων=νόμων Cf.Newman

*30:Newman p.326 "τοιαύτη δύναμις, i. e. πολεμική δύναμις"

*31:Newman p.327"A man girded with a halter would cut a sorry figure beside one girded with a handsome belt adorned with metal, and possibly golden, buckles (Guhl and Koner, Eng.
Trans, p. 235)."

*32:これ以降、法律から慣習へと話題が移っている。Cf. Newman p.328

*33:アーギュメント1の構造 Cf. Simpson p.205 

(1)法に適わないことはポリス指導者や立法家の仕事ではない

(2) 隣人を主人的に支配することが正しいかどうかに関わらず、隣人を主人的に支配する方法を学ぶことは適法ではない。

(3) それゆえ、それはポリス指導者や立法家の仕事ではないし、一般にポリス的支配の仕事ではない。

⇒(1)(2)は明らか(ポリス指導者や立法家は適法的で正しいことを目ざすし(1)、主人的支配は自然的奴隷に対してのみ適法・正しいが、自然的奴隷かどうか気にせず支配することは、法・正義を気にしないことに等しい)。そして、Ar.は支配者が不正に支配する可能性をさらに明らかにしている。”

*34:Kraut p.67は、ポリス指導者は説得を用いないのかという疑問を提示している。その通りであるならば、医者は健康達成の方法を知るが、健康であるよう人々を説得する方法を知らないように、ポリス指導者は市民の幸福を達成する方法は知る必要があるが、幸福につながる活動に従事するよう説得する方法を知らなくてもよい、ということになる。Krautはこれをa highly implausible viewとみなし、Ar.の真意は、説得とそれに失敗した場合の強制は、医者にとってと同様にポリス指導者にとっても固有の仕事ではないこと、と考える。この解釈によれば、xについての専門家がxについての知識を提示することに問題はなく、その技術には教示・説得が含まれうる。しかし、以上の解釈に基づいてもなお、ポリティケーと他の技術との類比は不成立である。なぜなら、ポリティケーは結局のところある程度の力の行使を(外敵だけでなく内部の反体制家のために)必要とするから。

Krautと同じような論点をSimpson p.205も指摘している。”One should note about this argument that it does not say that the arts should never use compulsion when persuasion fails; it only says that they should not always use it. Sometimes perhaps the arts should compel”

*35:Cf. Simpson p.205

 (1)多くの人々は、ポリス的支配=主人的支配と考え、他人ではなく自分自身にとってだけ正義を求める。つまり、主人的支配に適する人/適さない人=我々/他の人々の区別である。

(2) しかし、主人的支配に適する人/適さない人の区別は、自然本性的に決まっている。(ちょうど、食べるために狩られることに適するものと適さないものが自然本性的に決まっているように)

(3) したがって多くの人々は間違った区別をしており、主人的に支配されるべきは、あらゆる人ではなくて、それに自然本性的に適した人々だけである。

⇒我々ではないからといって、その他の皆を主人的支配しようとすることは誤り。主人的支配が適切となる理由・状況とは、被支配者が自然本性的に奴隷であるということ。

*36:Newman p.331”Τούτο, the antecedent to όπερ, = το αρχειν μη Βουλομενων, or το δεσποτικώς αρχειν.”

*37:desposzonが諸写本。Simpsonは訳注6で、主人的支配をすることに適した者がいれば主人的支配されることに適した者がいるし、逆も然りという理由で、どちらでも意味に影響しないと考える。

*38:Newman p.331" SC. προς τούτο, i.e . επί θοίνην η θυσίαν, "